dromen plannen doen

Verkoopsvoorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden 

De huidige verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn te vinden op de website www.houtshop.be (de “Website”).  De Website is een initiatief van: 

Houtshop Van der Gucht N.V. (hierna: “Wij” en “HOUTSHOP”) 
Kapelanielaan 7
9140 Temse
Ondernemingsnummer BTW-BE: 0405.069.822 

E-mail: info@houtshop.be
Telefoon: +32 3 771 30 31 

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan: 

 • Koper:
  Iedere natuurlijke persoon die via de Website met HOUTSHOP in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Kopers. Iedere Koper verbindt er zich toe de Goederen op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd. 
 • Consument:
  Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 
 • Professionele Koper:
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Koper, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 
 • Goederen:
  Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze Overeenkomst vormen.  
 • Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen:
  Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.  
 • Overeenkomst:
  Iedere overeenkomst waarbij HOUTSHOP zich ertoe verbindt de eigendom van Goederen over te dragen (Overeenkomst) en/of een dienst te leveren aan de Koper (dienstenovereenkomst). Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.  

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen HOUTSHOP en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf gebruik van de Website.  
 
Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Koper en HOUTSHOP die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. 

HOUTSHOP behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. 

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand? 

HOUTSHOP besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Goederen, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Goederen, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Goed kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.  

Ieder aanbod op onze Website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van HOUTSHOP ten aanzien van de Koper. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.  

Indien de Koper een Goed wil aanschaffen uit het aanbod van HOUTSHOP moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. HOUTSHOP zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst.  

HOUTSHOP kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal HOUTSHOP de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend Goed voorstellen. Indien HOUTSHOP het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding. 

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. HOUTSHOP kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste. 

3. Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds inclusief btw en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode. De prijzen ten aanzien van Professionele Kopers zijn steeds exclusief btw en andere taksen. Na login kunnen prijzen voor professionele klanten ook exclusief BTW worden getoond, in dit geval wordt dit expliciet aangegeven.  

De Koper is de prijs verschuldigd die HOUTSHOP in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door HOUTSHOP worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. 

HOUTSHOP heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend. 

4. Betalingsvoorwaarden 

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:  

 • Bancontact
 • Maestro
 • VISA
 • Mastercard 

Tegoedbonnen zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten. HOUTSHOP kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website. HOUTSHOP neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.  

Het beveiligde systeem van MultiSafePay staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. 

HOUTSHOP stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. HOUTSHOP behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Goederen tot de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. 

5. Hoe wordt mijn Goed geleverd?  

De levering vindt plaats op het adres van HOUTSHOP behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met de leverancier of met de Koper. Van zodra de Goederen geleverd zijn bij HOUTSHOP wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht. De Goederen moeten binnen zeven (7) werkdagen na kennisname opgehaald worden door de Koper. HOUTSHOP is gerechtigd, ingeval de Goederen niet door de Koper werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van één maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en hiervoor een administratiekost van € 50 aan te rekenen. 

Wanneer een bepaald Goed, dat HOUTSHOP normaal gezien standaard op voorraad heeft, tijdelijk niet of onvoldoende op voorraad is, wordt dit aangegeven op de Website met de melding ‘beperkte of geen voorraad’. HOUTSHOP zal aangeven wanneer het Goed weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint voor dergelijke Goederen pas te lopen van zodra de Goederen weer in voorraad zijn.  

De Koper aanvaardt dat HOUTSHOP bepaalde Goederen niet standaard op voorraad heeft en hiervoor afhankelijk is van externe leveranciers. Op de Website wordt dit aangegeven aan de hand van de mededeling ‘enkel op bestelling’. De leveringstermijn begint voor dergelijke Goederen pas te lopen nadat de externe leverancier het bestelde Goed bij HOUTSHOP geleverd heeft. 

HOUTSHOP kan voor de levering bij de Koper beroep doen op betrouwbare externe partijen. Koper erkent dat het inschakelen van deze externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. 

HOUTSHOP is slechts verplicht de Goederen op de afgesproken plaatsen te leveren die op normale wijze toegankelijk zijn voor de gebruikte vervoersmaterialen. De Koper heeft de verplichting om de nodige arbeidskrachten ter beschikking te stellen van de vervoerder opdat de geleverde Goederen snel kunnen gelost worden. Voor kleine hoeveelheden lossen de chauffeurs van HOUTSHOP de goederen graag manueel op een eenvoudig te bereiken plaats. Voor grote hoeveelheden en/of zaagwerk zullen goederen altijd worden gelost met de kraanwagen of kooi-aap, waarbij de goederen goed worden verpakt zodat ze schadevrij kunnen worden geleverd. Extra leverdiensten (kraanwerk of kooi-aap) zijn mogelijk, mits betaling van het gekend uurtarief. De Goederen worden vervoerd op kosten van de Koper volgens afgesproken tarieven. 

Het is de verantwoordelijkheid voor de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Goederen één keer aan de Koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper. De chauffeur rijdt enkel op opritten van privéterreinen mits toestemming en op verantwoordelijkheid van de Koper.  

Leveringstermijnen:

- Groot & klein transport van goederen op voorraad worden standaard (en in onderling overleg) binnen de 30 (werk)dagen geleverd. Routings per regio zijn te raadplegen op deze pagina en bepalen wanneer goederen kunnen worden geleverd per postcode.  
- Afhaling van goederen op voorraad kan standaard gebeuren binnen de 7 werkdagen, tijdens de openingsuren (9u tot 18u van maandag tot vrijdag, 8u30 tot 13u op zaterdag)

Bij bestelgoederen wordt altijd vooraf aangegeven dat er een langere wachttijd is en nemen we contact op van zodra deze bij Houtshop zijn geleverd. 

Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen Houtshop aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens latere verzending. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde Goederen, tenzij anders overeengekomen.  

HOUTSHOP draagt het risico voor beschadiging en/of verlies van de Goederen tot op het moment van levering. Het risico van de Goederen gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Goederen in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico. 

6. Gebreken en klachtindiening 

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Goed (non-conformiteit), voor zover hij deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Goed. 

 • Gaat het Goed defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. HOUTSHOP kan het tegendeel bewijzen.
 • Wordt het defect van het Goed meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Goed niet-conform was op het moment van de levering. 

Verder moet HOUTSHOP, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Kopers (Consumenten en Professionele Kopers) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Goederen. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Koper op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Goed, conform de wettelijke voorschriften. 

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op: 

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de Goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
 • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOUTSHOP of de producent;
 • verbruiksgoederen. 

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.  

6.2 Klachtindiening 

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Goederen ontvangt, is deze verplicht de Goederen nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Goed door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan HOUTSHOP, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. De Koper die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Goederen terug te sturen. Iedere Koper is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet-conforme Goed naar HOUTSHOP op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Goed beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Koper het Goed onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.  

Indien een Goed door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan HOUTSHOP, binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. De Koper die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Goederen terug te sturen. 

De Goederen die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar HOUTSHOP, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.  

De Goederen die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar HOUTSHOP, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.  

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Goed (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van HOUTSHOP, voor zover de Koper voldoet aan de garantievoorwaarden. HOUTSHOP zal de Koper voorzien van een retourbon of instaan voor de ophaling van het gebrekkige Goed. De Koper die een Goed onterecht terug naar HOUTSHOP verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. HOUTSHOP raadt in ieder geval aan deze Goederen aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie.  

6.3 Herstel 

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.  De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag. 

Indien de Goederen ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal HOUTSHOP deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. HOUTSHOP is in dat geval vrij de Goederen voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.  

7. Herroepingsrecht 

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht? 

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Goed, alsnog afzien van de aankoop of bestelling die hij gedaan heeft via onze webshop (verkoop op afstand). De Consument die beroep doet op zijn herroepingsrecht dient onverwijld over te gaan tot de terugzending van het geleverde Goed. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. HOUTSHOP hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren.  

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal HOUTSHOP de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop HOUTSHOP geïnformeerd werd door de Consument van diens beslissing tot herroeping. HOUTSHOP betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. 

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald. 

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra HOUTSHOP de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht); 

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen? 

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan HOUTSHOP meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf: 

 • Overeenkomst: de dag van (fysieke) ontvangst van de Goederen.
 • Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden: 

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument. 

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Goederen terugsturen naar HOUTSHOP, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie waarbij de toestemming tot terugzending wordt gegeven. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. HOUTSHOP raadt aan deze Goederen aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. HOUTSHOP heeft het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle Goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

Indien de Goederen aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. HOUTSHOP is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling. 

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. HOUTSHOP verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de Consument. 

8. Overmacht 

Indien HOUTSHOP door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is HOUTSHOP niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. HOUTSHOP is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht langer dan 90 dagen duurt, zal de overeenkomst ontbonden worden. 

9. Intellectuele eigendom  

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Goederen en handelsnamen blijven behouden bij HOUTSHOP. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Goed zelf. 

10. Verwerking persoonsgegevens 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze privacyverklaring die consulteerbaar is via onze Website.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal HOUTSHOP alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI). Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van HOUTSHOP, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen