Algemene verkoopsvoorwaarden - Winkel (verkoop ter plaatse)

Artikel 1. Definities

1.1. 'Houtshop': Houtshop Van der Gucht N.V. met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 7, 9140 Temse en ondernemingsnummer 0405.069.822 en bereikbaar via: +32 3 771 30 31, info@houtshop.be of www.houtshop.be. 
1.2. 'Koper': een Consument (in de zin van artikel I.1,1° WER) dan wel Professioneel die Producten aankoopt in de winkel van Houtshop.
1.3. 'Producten': Goederen en Diensten. 
1.4. 'Goederen': alle lichamelijke roerende zaken die de Koper kan aankopen bij de Verkoper middels een Verkoopovereenkomst. 
1.5. 'Diensten': alle diensten geleverd door Houtshop aan de Koper in uitoefening van een Verkoopovereenkomst, bv. leverings-, afplak-, zaag-, drenk- en schaafdiensten, etc.
1.6. 'Verkoopovereenkomst': iedere overeenkomst waarbij de Verkoper zich ertoe verbindt de eigendom van Goederen over te dragen of een Dienst te leveren aan de Koper in ruil voor betaling door de Koper. 
1.7. 'Verkoopsvoorwaarden': de huidige verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de Verkoopovereenkomst.  

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Verkoopovereenkomst gesloten tussen Houtshop en de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
2.2. Alvorens de Verkoopovereenkomst gesloten wordt, is de Koper in kennis gesteld van de Verkoopsvoorwaarden en heeft de Koper zich daarmee akkoord verklaard. 
2.3. Deze Verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 3. Aanbod  

3.1. Offertes of enige andere aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden aangegaan zonder verbintenis. Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege Houtshop een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. In geval van promoties zijn deze geldig zolang de voorraad strekt en enkel tijdens de actieperiode. 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn de door Houtshop in het aanbod medegedeelde prijzen steeds in euro (€) en met aanduiding van de BTW, taksen en/of kosten, waarbij dan de totale prijs wordt vermeld. Toepasselijke leveringskosten worden afzonderlijk vermeld en toegevoegd aan de totale prijs. De prijs voor zaagwerk omvat steeds een instelkost en wordt berekend in functie van de benodigde tijd. Voor zaagwerk met verpakking wordt een meerprijs voor de verpakking aangerekend. 

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst 

5.1. Bij de aanvang van de Verkoopovereenkomst wordt steeds een offerte en/of orderbevestiging opgesteld. In de offerte of orderbevestiging worden de gebruikte materialen op voorhand bepaald. De juiste hoeveelheid zaag- en schaafwerk, materiaal en de bewerkingstijd wordt echter pas na het uitvoeren van de bewerkingen ingevuld en kunnen dus steeds afwijken van de offerte of orderbevestiging.
5.2. Een bestelling is pas definitief bij schriftelijke bevestiging of ondertekening door de Koper van een offerte of orderbevestiging met huidige Verkoopsvoorwaarden als bijlage. 
5.3. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Houtshop de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend Goed voorstellen. Indien Houtshop de bestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van de totstandkoming van een Verkoopovereenkomst. De Koper heeft desgevallend geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling

6.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, op het moment waarop de bestelling door de Koper wordt geplaatst. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden in de winkel aangegeven. 
6.2. Voor Professionelen is het mogelijk om te betalen via facturatie. Facturen dienen desgevallend betaald te worden op de vervaldag, netto en zonder korting. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning nalatigheidsinteresten conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002, op. Wanneer de factuur onbetaald blijft na een eerste aanmaning, zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 25 voor de onkosten, andere dan het renteverlies en de invorderingskosten. 
6.3. Indien de aflevering van een Goed wordt uitgesteld, heeft Houtshop het recht om bij de plaatsing van de bestelling een voorschot te eisen. Ingeval van afhaling van de Goederen dient het resterende bedrag in de winkel van Houtshop betaald te worden op het moment van afhaling. Ingeval van levering stelt Houtshop haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betaling geschiedt desgevallend middels overschrijving. 
6.4. De eigendomsoverdracht van de Goederen vindt slechts plaats na de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.  

Artikel 7. Leveringsvoorwaarden 

7.1. De wijze van aflevering (afhalen of leveren) wordt door de Koper gekozen en in de orderbevestiging aangeduid. De door Houtshop opgegeven afleveringsdata zijn niet bindend. Indien de afleveringsdatum dient te worden gewijzigd, contacteert Houtshop de Koper onverwijld, om een nieuwe datum voor te stellen. De vermelde afleveringsdatum is slechts indicatief en is afhankelijk van de beschikbare stock (‘Stockartikelen’) of de leveringsdatum opgegeven door de externe leverancier (‘Bestelartikelen’). Houtshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde Goederen, tenzij anders overeengekomen. 
7.2. Afhaling van Goederen op voorraad kan in principe standaard gebeuren binnen de 7 werkdagen, tijdens de openingsuren . Bij Bestelartikelen wordt steeds vooraf aangegeven dat er een langere wachttijd geldt en wordt contact opgenomen met de Koper, van zodra de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling bij Houtshop. De Koper moet de Goederen binnen de 7 kalenderdagen na kennisgeving ophalen. Indien de Koper nalaat dit tijdig te doen, is Houtshop gerechtigd om na 2 aanmaningen, en uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na de eerste kennisgeving, de bestelling ongedaan te maken of de Verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en hiervoor een administratiekost van € 50 aan te rekenen.
7.3. Levering van de Goederen gebeurt in principe binnen de 14 werkdagen na de aankoop op voorwaarde dat de Goederen op voorraad zijn en voor zover de Koper de Goederen volledig – en uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen voor de geplande leveringsdatum – heeft betaald. Indien het bedrag niet integraal werd ontvangen, wordt de levering uitgesteld. Desgevallend zal Houtshop de Koper contacteren voor afspraak nieuwe leverdatum. 
7.4. De Koper erkent dat Houtshop voor de levering van Goederen beroep kan doen op betrouwbare externe partijen. De Koper erkent dat het inschakelen van deze externe partijen een invloed kan hebben op de leveringsvoorwaarden.  Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.5. Houtshop is slechts verplicht de Goederen op de afgesproken plaatsen te leveren die op normale wijze toegankelijk zijn voor de gebruikte vervoersmaterialen. De Koper heeft de verplichting om de nodige arbeidskrachten ter beschikking te stellen van de vervoerder opdat de geleverde Goederen snel kunnen gelost worden. Voor kleine hoeveelheden lossen de chauffeurs van Houtshop de Goederen graag manueel op een eenvoudig te bereiken plaats. Voor grote hoeveelheden en/of zaagwerk zullen Goederen altijd worden gelost met de kraanwagen of kooi-aap, vooraan aan de oprit of losplaats. De Koper staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing. De chauffeur rijdt enkel op opritten van privéterreinen mits toestemming en op verantwoordelijkheid van de Koper. Indien Houtshop de Goederen op uitdrukkelijk verzoek van de Koper elders lost, gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid van de Koper, Houtshop kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. Extra leverdiensten (kraanwerk naar verdiepingen en/of leveringen op achtergelegen terreinen met kooi-aap) zijn niet inbegrepen bij levering, maar mogelijk mits betaling van de gekende uurtarieven. 
7.6. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Ingeval er op het ogenblik van levering niemand aanwezig is, behoudt Houtshop zich het recht voor om de Goederen alsnog af te leveren op het opgegeven adres, zoals oorspronkelijk overeengekomen met de Koper. Desgevallend wordt een foto van de Goederen gemaakt ter bewijs van levering. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Goederen één keer aan het door de Koper opgegeven adres zijn aangeboden, ongeacht diens aanwezigheid of niet.
7.7. De Goederen worden vervoerd op kosten van de Koper volgens afgesproken tarieven. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door de Koper aangewezen derde, en de Koper uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de Goederen niet in diens afwezigheid geleverd mogen worden, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen voor rekening van de Koper.
7.8. Houtshop draagt het risico voor beschadiging en/of verlies van de Goederen tot op het moment van levering. De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de Goederen gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering. Een eventueel gebrek aan ondertekening van de leveringsbevestiging heeft geen invloed op de overdracht van het risico. 

Artikel 8. Conformiteit van de Goederen

8.1. Houtshop verbindt er zich toe de bestelde Goederen te leveren vrij van gebreken. 
8.2. Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Professioneel, of gebreken zouden vertonen, dient de Professioneel de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Professioneel wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Professioneel. 
8.3. Houtshop is tegenover de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering (cf. wettelijke garantie). Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Consument, of gebreken zouden vertonen, dient de Consument de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de 2 maanden vanaf het ogenblik waarop het gebrek werd vastgesteld uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Consument wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Consument.
8.4. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van normale slijtage, ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Koper; (ii) de Koper voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd; (iii) indien het om verbruiksgoederen gaat of om schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. 
8.5. Houtshop is niet gehouden de Professioneel te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende, noch waarvan de Professioneel op de hoogte was. Houtshop staat niet in voor gebreken welke zichtbaar zijn en die de Professioneel op het moment van de levering van de Goederen zelf heeft kunnen waarnemen.

Artikel 9. Terugzending en herstel

9.1. Iedere Koper is verplicht om binnen de 7 kalenderdagen na het tijdig melden van een niet-conform of gebrekkig Goed overeenkomstig artikel 8 van de Verkoopsvoorwaarden, het Goed naar Houtshop op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal voor wat de Consument betreft de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Goed beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Koper het Goed ten laatste binnen de 3 kalenderdagen terugsturen. 
9.2. De Goederen die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten teruggezonden worden naar Houtshop in originele staat, incl. verpakking, accessoires en documentatie en vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Originele staat van het hout: hout dat wordt teruggebracht mag niet verkleurd/vergrijsd zijn.
9.3. De Goederen die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten teruggezonden worden naar Houtshop in hun huidige staat, incl. accessoires en documentatie en vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. 
9.4. De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Goed gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Houtshop, voor zover de Koper voldoet aan de garantievoorwaarden. Houtshop zal de Koper voorzien van de terugbetaling van de verzendkosten (al dan niet in de vorm van een retourbon) of instaan voor de ophaling van het gebrekkige Goed.  
9.5. Indien voldaan wordt aan de garantievoorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, al naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal zijn keuze op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.
9.6. Indien de Goederen ten onrechte werden teruggestuurd omdat niet aan de garantievoorwaarden voldaan werd, zal Houtshop deze opnieuw aan de Koper verzenden. Desgevallend zullen zowel de kosten van verzending door de Koper als de kosten van terugzending aan de Koper ten laste zijn van de Koper. Houtshop is in dat geval vrij de Goederen voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Houtshop kan ten opzichte van een Professioneel niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Producten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van Houtshop, haar lasthebbers, of aangestelden. 
10.2. Houtshop kan ten opzichte van een Consument niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Producten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van Houtshop, haar lasthebbers, of aangestelden of  overlijden of lichamelijk letsel van deze Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Houtshop.
10.3. In geval van niet-uitvoering van een essentiële verbintenis tegenover een Professioneel, of één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst tegenover een Consument, is de aansprakelijkheid van Houtshop onder de overeenkomst beperkt tot het bedrag begroot op de prijs van de afgenomen Producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en die de Koper aan Houtshop heeft betaald.
10.4. Ingeval bepaalde Goederen bewerkt moeten worden of maatwerk vereisen, is uitsluitend de Koper verantwoordelijk voor het maken van de juiste berekeningen en verstrekken van de correcte afmetingen. De Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de bestelling voor het betalen van het voorschot. Bij het verlenen van Diensten dient de Koper ook bij de opmaak van het order eerst een grondige controle uit te voeren i.v.m. de offerte en indicatieve tekeningen en/of schetsen voor de aanvang van de uitvoeringen. Houtshop kan in geen geval direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit foutieve bestellingen of informatieverschaffing door de Koper op basis waarvan de bestelling, bewerking of het maatwerk door Houtshop werd uitgevoerd. 

Artikel 11. Overmacht

11.1. Ieder geval van overmacht ontheft de partij in wiens hoofde er sprake is van overmacht tot uitvoering van diens verbintenis, en geeft bovendien het recht over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 12. Informatie en advisering

12.1. Alle door Houtshop verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven over functionaliteiten, kleuren, eigenschappen, afmetingen, berekeningen enz. van de Producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Houtshop verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Houtshop verleent daarbij geen enkele garantie en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit de informatieverstrekking en/of advisering door Houtshop. 

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

13.1. Houtshop verwerkt persoonsgegevens van de Koper met het oog op de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. Voor meer informatie, verwijst Houtshop naar de privacyverklaring op haar website.

Artikel 14. Nietigheid 

14.1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden zal nooit de nietigheid respectievelijk niet-afdwingbaarheid van het geheel van de Verkoopsvoorwaarden tot gevolg hebben. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. De Verkoopovereenkomsten worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Geschillen tussen Houtshop en de Koper vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats van de maatschappelijke zetel van Houtshop, tenzij indien toepasselijke wet- of regelgeving op dwingende wijze anders bepaald.