dromen plannen doen

Algemene voorwaarden

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden
De website URL is een initiatief van Houtshop Van der Gucht NV (hierna "Houtshop" en "wij")
Kapelanielaan 7 - 9140 Temse
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0405.069.822
E-mail: info@houtshop.be - Telefoon: 037713031

Volgende begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan:
- 'Koper': Iedere natuurlijke persoon (B2C) en rechtspersoon (B2B) die met Houtshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
- 'Consument': Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit ligt. 
- 'Goederen': Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen. 
- 'Verkoopovereenkomst': Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Verkoopovereenkomst. Deze verkoopsvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website. Deze zijn de enige correcte en meest recente verkoopsvoorwaarden en primeren boven andere overeenkomsten.

De Koper verklaart kennis te hebben genomen en de toepasselijkheid te hebben aanvaard van deze verkoopsvoorwaarden. Alle afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden gebeuren steeds schriftelijk en in onderling overleg. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. 

Houtshop behoudt zich het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige orders. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?
Houtshop besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website. 

Wij stellen een prijslijst ter beschikking. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorafgaande tarieven. Vermelde prijzen zijn niet bindend, niet indicatief en niet afdwingbaar. Houtshop houdt zich het recht voor de informatie in de prijslijst altijd te kunnen wijzigen zonder dit vooraf te melden aan de Koper. Fouten in de prijsopgave kunnen te allen tijde verbeterd worden. 

Offertes zijn vrijblijvend en worden aangegaan zonder verbintenis. Ze zijn geldig tot op de datum vermeld op het document en onderhevig aan de beschikbaarheid. In geval van promoties zijn ze geldig zolang de voorraad strekt en enkel tijdens de actieperiode. Bij de aanvang van de overeenkomst wordt een offerte of order(bevestiging) opgesteld. De juiste hoeveelheid zaag- en schaafwerk, materiaal en  de bewerkingstijd wordt echter pas ingevuld of kan worden aangepast na het uitvoeren van de bewerkingen en kan dus afwijken van de offerte, orderbevestiging of interne nota.

De gebruikte materialen bij een order worden op voorhand bepaald. Indien deze materialen niet meer beschikbaar zijn, zal worden geopteerd voor het goedkoopste alternatief van gelijkwaardige kwaliteit. De prijsverschillen zijn steeds voor rekening van de Koper. Houtshop kan niet gehouden worden tot enige compensatie in deze gevallen.

Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor definitieve aanvaarding van de offerte, behoudt Houtshop het recht om deze te wijzigen. In geval van B2B zijn de vermelde prijzen exclusief BTW. 

De overeenkomst komt pas tot stand bij de betaling of ondertekening van een geschrift op de orderbevestiging door beide partijen of door bevestiging via mail of fax. Houtshop is gerechtigd gemotiveerd een order of aanvraag te weigeren of aan een levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 
Indien de overeenkomst bestaat uit het verschaffen van Goederen die door ons nog besteld en/of bewerkt moeten worden, zullen wij pas overgaan tot het uitvoeren van de overeenkomst na betaling van het voorschot.
Bij verhuur van toestellen en gereedschappen verwijzen wij naar de huurvoorwaarden van Houtshop. https://www.houtshop.be/nl/p/huurvoorwaarden-schuurmachines

3. Betalingsmodaliteiten
Goederen aangekocht in de winkel moeten meteen worden betaald. Kopers die handelen binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit hebben ook de mogelijkheid om te betalen via facturatie. Indien de levering van een product of dienst wordt uitgesteld, heeft de verkoper het recht om bij de bestelling een voorschot te eisen. Het restbedrag wordt bij afhaling of levering betaald aan de chauffeur via betaalkaart of contant. De betaling kan ook volledig per overschrijving gebeuren voor de levering. 

4. Leveringen en overmacht
De levering vindt plaats bij de verkoper behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met de leverancier. Na de levering bij de verkoper wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht. De goederen moeten binnen zeven (7) dagen na kennisname opgehaald worden door de Koper.

In geval van leveringen bij de klant is de verkoper slechts verplicht de goederen op de afgesproken plaatsen te leveren die op normale wijze toegankelijk zijn voor de gebruikte vervoersmaterialen. De Koper heeft de verplichting om de nodige arbeidskrachten ter beschikking te stellen van de vervoerder opdat de geleverde goederen snel kunnen gelost worden. Extra leverdiensten (kraanwerk of kooi-aap) zijn mogelijk, mits betaling van het gekend uurtarief. De goederen worden vervoerd op kosten van de Koper volgens afgesproken tarieven. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper. De chauffeur rijdt enkel op opritten van privéterreinen mits toestemming en op verantwoordelijkheid van de Koper. 

Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen Houtshop aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens latere verzending. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde goederen tenzij anders overeengekomen. 

De afgehaalde en geleverde goederen blijven eigendom van Houtshop zolang de volledige prijs niet is betaald. 
Indien Houtshop door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Houtshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Houtshop is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht langer dan 90 dagen duurt, zal de overeenkomst ontbonden worden. 

Leveringstermijnen:

Uitlevering gebeurt binnen de 14 dagen na de aankoop.

De eerste dag na aankoop waarop transport plaatsvindt naar de regio van de aankoper - tenzij deze dag op de leverplanning al volzet is (dan verschuift transport naar de tweede mogelijke dag, ten laatste de week daarna), de dagen van transport per regio vind je hieronder:

 • De eerste maandag na de aankoop, indien volzet > de tweede maandag na aankoop of de eerstvolgende dag in de week waarin nog ruimte is voor transport
  • Antwerpen Linkeroever
  • Beveren (groot Beveren)
  • Kruibeke
  • Sint-Gillis-Waas + De Klinge
  • Sint-Niklaas (groot Sint-Niklaas)
  • Stekene
  • Temse (groot Temse)
  • Waasmunster
  • Zwijndrecht
 • De eerste dinsdag na de aankoop > de tweede dinsdag na aankoop
  • Aartselaar
  • Antwerpen
  • Borgerhout
  • Bornem
  • Boom
  • Brussel
  • Hemiksem
  • Hoboken
  • Kapelle-op-den-Bos
  • Londerzeel
  • Mechelen
  • Meise
  • Merchtem
  • Niel
  • Puurs - St. Amands
  • Rumst
  • Schelle
  • Sint-Niklaas (groot Sint-Niklaas)
  • Temse (groot Temse)
  • Willebroek
  • Wilrijk
 • De eerste woensdag na de aankoop > de tweede woensdag na aankoop
  • Berlare
  • Buggenhout
  • Dendermonde
  • Gent
  • Hamme
  • Lebbeke
  • Lochristi
  • Lokeren
  • Moerbeke
  • Opwijk
  • Sint-Gillis-Waas + De Klinge
  • Sint-Niklaas (groot Sint-Niklaas)
  • Stekene
  • Temse (groot Temse)
  • Waasmunster
  • Zele
 • De eerste donderdag na de aankoop > de tweede donderdag na aankoop
  • Aartselaar
  • Antwerpen
  • Antwerpen Linkeroever
  • Beveren (groot Beveren)
  • Borgerhout
  • Boom
  • Brussel
  • Hemiksem
  • Hoboken
  • Kruibeke
  • Mechelen
  • Niel
  • Rumst
  • Schelle
  • Sint-Niklaas (groot Sint-Niklaas)
  • Temse (groot Temse)
  • Wilrijk
  • Zwijndrecht
 • De eerste vrijdag na de aankoop > de tweede vrijdag na aankoop
  • Bornem
  • Kapelle-op-den-Bos
  • Londerzeel
  • Meise
  • Merchtem
  • Moerbeke
  • Puurs - St. Amands
  • Sint-Gillis-Waas
  • Sint-Niklaas (groot Sint-Niklaas)
  • Stekene
  • Temse (groot Temse)
  • Willebroek

- Afhaling van goederen op voorraad kan standaard gebeuren binnen de 7 werkdagen, tijdens de openingsuren (9u tot 18u van maandag tot vrijdag, 8u30 tot 13u op zaterdag)

Bij bestelgoederen wordt altijd vooraf aangegeven dat er een langere wachttijd is en nemen we contact op van zodra deze bij Houtshop zijn geleverd. 

Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen Houtshop aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens latere verzending. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde Goederen, tenzij anders overeengekomen.  

HOUTSHOP draagt het risico voor beschadiging en/of verlies van de Goederen tot op het moment van levering. Het risico van de Goederen gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Goederen in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico. 

5. Factuur
Facturen dienen betaald te worden op de vervaldag, netto en zonder korting. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 8% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien (15) dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 10% van het factuurbedrag voor de onkosten, andere dan het renteverlies en de invorderingskosten.

6. Klachten en gebreken
De Koper wordt geacht de producten grondig te onderzoeken. Bij klachten en zichtbare gebreken i.v.m. de geleverde goederen moet dit binnen de acht (8) dagen na levering uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk aan Houtshop gecommuniceerd worden. 

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Houtshop verstrekt aan de Koper conform de wettelijke bepalingen een garantietermijn van twee (2) jaar voor elk onzichtbaar gebrek. Deze gebreken moeten binnen een redelijke termijn vanaf de vaststelling gemeld worden. 
Gedurende de eerste zes maanden kan de Consument de gebrekkige goederen terug sturen zonder bewijslast. Vanaf de zevende maand ligt de bewijslast bij de Consument. De Consument zal dan moeten bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering. Deze garantietermijn is niet van toepassing indien de Consument het gebrek kende bij de verkoop.

De garantie is niet van toepassing op:
- Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
- Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. 

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te brengen. Bij gegronde redenen worden de gebrekkige goederen vervangen. De te vervangen stukken behoren terug tot de eigendom van Houtshop. Gebrekkige goederen dienen terug naar de winkel gebracht te worden door de koper, tenzij anders overeengekomen. Dit moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren. Houtshop is slechts tot terugbetaling gehouden indien de vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Houtshop is niet verantwoordelijk voor foutieve bestellingen door de Koper van artikels die bewerkt moeten worden. Dit houdt ook alle fouten in die te wijten zijn aan de verkeerde informatie door de Koper verschaft. De Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de bestelling voor het betalen van het voorschot. Bij het verlenen van diensten dient de Koper ook bij de opmaak van het order eerst een grondige controle uit te voeren i.v.m. de offerte en indicatieve tekeningen en/of schetsen voor de aanvang van de uitvoeringen.

7. Herroeping
Herroeping van een ongebruikt goed is mogelijk tot veertien (14) dagen na aankoop mits voorlegging van het kasticket en onbeschadigde verpakking. Dit geldt zowel voor particuliere als professionele klanten van Houtshop. Terugbetalingen gebeuren steeds d.m.v. een waardebon.
Herroeping is niet mogelijk in geval van niet-stockartikelen, bewerkte artikelen, promoartikelen en op ‘einde reeks’ art. ####. Een bestelling van artikels die bewerkt moeten worden, kan tevens niet geannuleerd of gewijzigd worden behoudens wanneer de werken nog niet zijn begonnen of bij uitdrukkelijke overeenstemming door beide partijen. In geval van herroeping is het transport terug naar Houtshop voor rekening van de Koper.

8. Verwerking persoonsgegevens
De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Alle persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt conform de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Bijkomende kosten, veroorzaakt door deze onjuistheden, zullen ten laste van de Koper worden gelegd. De gegevens opgegeven door de Koper voor werken op maat of diensten aangeboden door Houtshop, vallen eveneens onder deze bepaling.

9. Nietigheid
De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de Consument. In andere gevallen is de bevoegde rechtbank de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Houtshop gelegen is.

In onze verkoopvoorwaarden gaan we op een aantal zaken nog dieper in.