Algemene verkoopsvoorwaarden - Verkoop op afstand

Artikel 1.  Definities

1.1. 'Verkoper': Houtshop Van der Gucht N.V. met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 7, 9140 Temse en ondernemingsnummer 0405.069.822, hierna ook aangeduid als ‘HOUTSHOP’ en bereikbaar via:
  • Telefoon: +32 3 771 30 31
  • E-mail: info@houtshop.be
  • 'Website': www.houtshop.be
1.2. 'Koper': een Consument dan wel Professioneel die Producten bestelt en aankoopt bij de Verkoper, ongeacht of dit plaatsvindt van op afstand of fysiek in de winkel van HOUTSHOP.
1.3. 'Consument': iedere natuurlijke persoon in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht, met name “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.
1.4. 'Professioneel': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht.
1.5. 'Producten': Goederen en Diensten gezamenlijk genoemd. 
1.6. 'Goederen': alle lichamelijke roerende zaken die de Koper kan aankopen bij de Verkoper middels een Verkoopovereenkomst, en waarbij de volgende type Goederen worden onderscheiden:
  • 'Bestelartikelen': Goederen die HOUTSHOP zelf dient te bestellen bij externe leveranciers;
  • 'Stockartikelen': Goederen die HOUTSHOP standaard op voorraad heeft;
  • 'Productieartikelen': Goederen die door HOUTSHOP bewerkt moet worden en/of maatwerk vereisen;
1.7. 'Diensten': alle diensten geleverd door HOUTSHOP aan de Koper in uitoefening van een Verkoopovereenkomst, bv. leverings-, afplak-, zaag-, drenk- en schaafdiensten, etc.
1.8. 'Overeenkomst op afstand': iedere overeenkomst in de zin van artikel I.8, 15° van het Wetboek van Economisch Recht die tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten.
1.9. 'Verkoopovereenkomst': Iedere overeenkomst (al dan niet gesloten van op afstand) waarbij de Verkoper zich ertoe verbindt de eigendom van Goederen over te dragen en/of een Dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
1.10. 'Verkoopsvoorwaarden': de huidige algemene verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de Verkoopovereenkomst en de rechten en verplichtingen van HOUTSHOP en de Koper uiteenzetten.  

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Verkoopovereenkomst gesloten tussen HOUTSHOP en de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huidige Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen en levering van Goederen als op het verlenen van Diensten. Indien een bepaling enkel van toepassing is op de Consument of de Professioneel, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven.
2.2. HOUTSHOP stelt deze Verkoopsvoorwaarden te allen tijde ter beschikking op haar Website of op eenvoudig verzoek van de Koper. Bovendien stuurt HOUTSHOP steeds een kopie van de Verkoopsvoorwaarden mee als bijlage bij de uitgestuurde offertes, orderbevestigingen en/of (kas)facturen aan de Koper.  
2.3. Alvorens de Verkoopovereenkomst gesloten wordt, is de Koper in kennis gesteld van de Verkoopsvoorwaarden en heeft de Koper zich daarmee akkoord verklaard. Deze Verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
2.4. Uitdrukkelijk bedongen afwijkende of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de bepalingen waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort en aanvullend van toepassing. 

Artikel 3. Aanbod  

3.1. Offertes of enige andere aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden aangegaan zonder verbintenis. Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege HOUTSHOP een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. In geval van promoties zijn deze geldig zolang de voorraad strekt en enkel tijdens de actieperiode. Dit geldt ook voor artikelen 'Einde Reeks' die enkel aan een voordeeltarief aan te kopen zijn zolang de fysieke voorraad strekt.
3.2. De offerte of enig ander aanbod vanwege HOUTSHOP bevat zodanige informatie, dat het voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
3.3. Voor alle Goederen is een volledige en nauwkeurige omschrijving terug te vinden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De opgegeven maten, gewichten en kleuren zijn indicatief op basis van de door de resp. fabrikanten opgegeven parameters. HOUTSHOP maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen daarvan.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn de door HOUTSHOP in het aanbod medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen steeds in euro (€) en met aanduiding van de BTW, bijkomende taksen en/of kosten, waarbij dan tevens de totale prijs wordt vermeld. Toepasselijke leveringskosten voor de levering van de Goederen worden afzonderlijk vermeld en toegevoegd aan de totale prijs. De prijzen ten aanzien van Professionelen worden na login exclusief BTW, bijkomende taksen en/of kosten getoond, in dit geval wordt dit expliciet aangegeven. 
4.2. De Koper is de prijs verschuldigd die HOUTSHOP in de offerte heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door HOUTSHOP worden gecorrigeerd. De Koper kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie. Klachten omtrent de prijs(zetting) of betwisting van facturen moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.
4.3. HOUTSHOP heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zichzelf ertoe de tarieven te hanteren die op de Website of in de winkel van HOUTSHOP aangegeven stonden op het moment van de bestelling van de Koper. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.
4.4. De prijs voor zaagwerk omvat steeds een instelkost en wordt voor het overige berekend in functie van de benodigde tijd. Voor zaagwerk met verpakking wordt ook een meerprijs voor de verpakking aangerekend. 

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst 

5.1. Indien de Koper een Product uit het aanbod van HOUTSHOP wil aankopen, dient hij hiervoor een bestelling te plaatsen of kassa-aankoop te doen. De Koper kan op verschillende manieren een bestelling plaatsen: fysiek in de winkel van HOUTSHOP, telefonisch, per e-mail of online via de Website. 
5.2. HOUTSHOP neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestellingen. HOUTSHOP zal onverwijld en – bij bestellingen op afstand – uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de bestelling contact opnemen met de Koper ter bevestiging. 
5.3. Bij de aanvang van de Verkoopovereenkomst wordt steeds een offerte en/of orderbevestiging opgesteld. In de offerte of orderbevestiging worden de gebruikte materialen op voorhand bepaald. De juiste hoeveelheid zaag- en schaafwerk, materiaal en de bewerkingstijd wordt echter pas na het uitvoeren van de bewerkingen ingevuld en kunnen dus steeds afwijken van de offerte of orderbevestiging.
5.4. Een bestelling is pas definitief bij schriftelijke bevestiging of ondertekening door de Koper van een offerte of orderbevestiging met huidige Verkoopsvoorwaarden als bijlage. Een bestelling kan niet worden geplaatst, zonder aanvaarding van de Verkoopsvoorwaarden. 
5.5. De Verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de orderbevestiging en Verkoopsvoorwaarden, alsook het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde bijzondere voorwaarden. Zo bijvoorbeeld zal HOUTSHOP, indien de Verkoopovereenkomst bestaat uit het aanleveren van Goederen die bewerkt en/of (bij een derde) besteld moeten worden, pas overgaan tot het uitvoeren van de Verkoopovereenkomst na betaling van een voorschot of het volledige bedrag, afhankelijk van hoe dit werd afgesproken tussen HOUTSHOP en de Koper.
5.6. HOUTSHOP kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of om gemotiveerd een bestelling te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal HOUTSHOP de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend Goed voorstellen. Indien HOUTSHOP de bestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van de totstandkoming van een Verkoopovereenkomst. De Koper heeft desgevallend geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling

6.1. De betalingsmogelijkheden variëren afhankelijk van de wijze waarop de Koper in contact komt met HOUTSHOP. Een betaling kan in de winkel plaatsvinden, online of per overschrijving.
6.2. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, op het moment waarop de bestelling door de Koper wordt geplaatst. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden in de winkel of op de Website van HOUTSHOP aangegeven. Tegoedbonnen, geschenkwaarden en ecocheques als betaalmiddel zullen enkel binnen de verkoopruimten van HOUTSHOP aanvaard worden en niet bij Overeenkomsten die op afstand worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 
6.3. Onverminderd het voorgaande, bestaat de mogelijkheid voor een selecte groep Professionelen om te betalen via facturatie. Facturen dienen desgevallend betaald te worden op de vervaldag, zonder korting contant. Tenzij de factuur anders vermeldt, is de factuur betaalbaar op het rekeningnummer van HOUTSHOP en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de factuur. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002, met zich mee. Wanneer de factuur onbetaald blijft na een eerste ingebrekestelling, zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 25 euro voor de onkosten, andere dan het renteverlies en de invorderingskosten. 
6.4. Indien de aflevering van een Goed wordt uitgesteld, heeft HOUTSHOP het recht om bij de plaatsing van de bestelling een voorschot te eisen. Ingeval van afhaling van de Goederen dient het resterende bedrag in de winkel van HOUTSHOP betaald te worden op het moment van afhaling. Ingeval van levering stelt HOUTSHOP haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betaling geschiedt desgevallend middels overschrijving. 
6.5. De eigendomsoverdracht van de Goederen vindt slechts plaats na de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de Koper niet gerechtigd om over de Goederen te beschikken, met name kan de Koper ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze.  De Koper kan de Goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren. 

Artikel 7. Levering 

7.1. HOUTSHOP doet het mogelijke om bestelde Goederen tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. Wanneer een bepaald Goed, dat HOUTSHOP normaal gezien standaard op voorraad heeft (‘Stockartikel’), tijdelijk niet of onvoldoende op voorraad is, wordt dit aangegeven op de Website met de melding ‘beperkte of geen voorraad’. De leveringstermijn begint voor dergelijke Goederen pas te lopen van zodra de Goederen weer in voorraad zijn. De Koper aanvaardt dat HOUTSHOP bepaalde Goederen niet standaard op voorraad heeft en hiervoor afhankelijk is van externe leveranciers (‘Bestelartikelen’). Op de Website wordt dit aangegeven aan de hand van de mededeling ‘enkel op bestelling’. De leveringstermijn begint voor dergelijke Goederen pas te lopen nadat de externe leverancier het bestelde Goed bij HOUTSHOP geleverd heeft.
7.2. De wijze van aflevering (afhalen of leveren) wordt door de Koper gekozen en in de orderbevestiging aangeduid. De door HOUTSHOP opgegeven afleveringsdata zijn niet bindend. Indien de afleveringsdatum dient te worden gewijzigd, contacteert HOUTSHOP de Koper onverwijld, om een nieuwe datum voor te stellen. De vermelde afleveringsdatum is slechts indicatief en is afhankelijk van de beschikbare stock (‘Stockartikelen’) of de leveringsdatum opgegeven door de externe leverancier (‘Bestelartikelen’). HOUTSHOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde Goederen, tenzij anders overeengekomen. 
7.3. Afhaling van Goederen op voorraad kan in principe standaard gebeuren binnen de zeven (7) werkdagen, tijdens de openingsuren. Bij Bestelartikelen wordt steeds vooraf aangegeven dat er een langere wachttijd geldt en wordt contact opgenomen met de Koper, van zodra de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling bij HOUTSHOP. De Koper moet de Goederen binnen de zeven (7) kalenderdagen na kennisgeving ophalen. Indien de Koper nalaat dit tijdig te doen, is HOUTSHOP gerechtigd om na twee (2) aanmaningen, en uiterlijk binnen een termijn van één (1) maand na de eerste kennisgeving, de bestelling ongedaan te maken of de Verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en hiervoor een administratiekost van € 50 aan te rekenen.
7.4. Levering van de Goederen gebeurt in principe binnen de veertien (14) werkdagen na de aankoop op voorwaarde dat de Goederen op voorraad zijn en voor zover de Koper de Goederen volledig – en uiterlijk binnen de drie (3) kalenderdagen voor de geplande leveringsdatum – heeft betaald. Indien het bedrag niet integraal werd ontvangen, wordt de levering uitgesteld. Desgevallend zal HOUTSHOP de Koper contacteren voor afspraak nieuwe leverdatum. 
7.5. De Koper erkent dat HOUTSHOP voor de levering van Goederen beroep kan doen op betrouwbare externe partijen. De Koper erkent dat het inschakelen van deze externe partijen een invloed kan hebben op de leveringsvoorwaarden.  Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.6. HOUTSHOP is slechts verplicht de Goederen op de afgesproken plaatsen te leveren die op normale wijze toegankelijk zijn voor de gebruikte vervoersmaterialen. De Koper heeft de verplichting om de nodige arbeidskrachten ter beschikking te stellen van de vervoerder opdat de geleverde Goederen snel kunnen gelost worden. Voor kleine hoeveelheden lossen de chauffeurs van HOUTSHOP de Goederen graag manueel op een eenvoudig te bereiken plaats. Voor grote hoeveelheden en/of zaagwerk zullen Goederen altijd worden gelost met de kraanwagen of kooi-aap, vooraan aan de oprit of losplaats. De Koper staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing. De chauffeur rijdt enkel op opritten van privéterreinen mits toestemming en op verantwoordelijkheid van de Koper. Indien HOUTSHOP de Goederen op uitdrukkelijk verzoek van de Koper elders lost, gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid van de Koper, HOUTSHOP kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. Extra leverdiensten (kraanwerk naar verdiepingen en/of leveringen op achtergelegen terreinen met kooi-aap) zijn niet inbegrepen bij levering, maar mogelijk mits betaling van de gekende uurtarieven. 
7.7. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Ingeval er op het ogenblik van levering niemand aanwezig is, behoudt HOUTSHOP zich het recht voor om de Goederen alsnog af te leveren op het opgegeven adres, zoals oorspronkelijk overeengekomen met de Koper. Desgevallend wordt een foto van de Goederen gemaakt ter bewijs van levering. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Goederen één keer aan het door de Koper opgegeven adres zijn aangeboden, ongeacht diens aanwezigheid of niet.
7.8. De Goederen worden vervoerd op kosten van de Koper volgens afgesproken tarieven. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door de Koper aangewezen derde partij, en de Koper uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de Goederen niet in diens afwezigheid geleverd mogen worden, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.
7.9. HOUTSHOP draagt het risico voor beschadiging en/of verlies van de Goederen tot op het moment van levering. De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de Goederen gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico. 

Artikel 8. Conformiteit van de Goederen

8.1. HOUTSHOP verbindt er zich toe de bestelde Goederen te leveren vrij van gebreken. 
8.2. Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Professioneel, of gebreken zouden vertonen, dient de Professioneel de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Professioneel wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Professioneel. 
8.3. HOUTSHOP is tegenover de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering (cf. wettelijke garantie - Consument). Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Consument, of gebreken zouden vertonen, dient de Consument de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf het ogenblik waarop het gebrek werd vastgesteld uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Consument wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Consument.
8.4. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van normale slijtage, ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Koper (inclusief veranderingen aangebracht door de Koper, blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken); (ii) de Koper voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd; (iii) indien het om verbruiksgoederen gaat of om schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOUTSHOP of de producent. 
8.5. HOUTSHOP is niet gehouden de Professioneel te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende, noch waarvan de Professioneel op de hoogte was. HOUTSHOP staat niet in voor gebreken welke zichtbaar zijn en die de Professioneel op het moment van de levering van de Goederen zelf heeft kunnen waarnemen.
8.6. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd. 

Artikel 9. Terugzending en herstel

9.1. Iedere Koper is verplicht om binnen de zeven (7) kalenderdagen na het tijdig melden van een niet-conform of gebrekkig Goed overeenkomstig artikel 7 van de Verkoopsvoorwaarden, het Goed naar HOUTSHOP op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal voor wat de Consument betreft de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van zeven (7) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Goed beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Koper het Goed onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen. 
9.2. De Goederen die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten teruggezonden worden naar HOUTSHOP, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Originele staat van het hout: hout dat wordt teruggebracht mag niet verkleurd/vergrijsd zijn.
9.3. De Goederen die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten teruggezonden worden naar HOUTSHOP, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. 
9.4. De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Goed (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van HOUTSHOP, voor zover de Koper voldoet aan de garantievoorwaarden. HOUTSHOP zal de Koper voorzien van de terugbetaling van de verzendkosten (al dan niet in de vorm van een retourbon) of instaan voor de ophaling van het gebrekkige Goed.  
9.5. Indien voldaan wordt aan de garantievoorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, al naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal zijn keuze op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.
9.6. Indien de Goederen ten onrechte werden teruggestuurd omdat niet aan de garantievoorwaarden voldaan werd, zal HOUTSHOP deze opnieuw aan de Koper verzenden. Desgevallend zullen zowel de kosten van verzending door de Koper als de kosten van terugzending aan de Koper ten laste zijn van de Koper. HOUTSHOP is in dat geval vrij de Goederen voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

Artikel 10. Verkoop op afstand – Consument

10.1. In geval van een Overeenkomst op afstand beschikt de Consument conform artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht over een herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen waarin de Consument zonder opgave van redenen de overeenkomst kan herroepen. HOUTSHOP hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren.
10.2. Met betrekking tot Overeenkomsten op afstand die strekken tot de levering van Goederen gaat deze herroepingstermijn in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, het Goed heeft ontvangen. Met betrekking tot Overeenkomsten op afstand die strekken tot de levering van Diensten gaat deze herroepingstermijn in op de dag waarop de Overeenkomst op afstand wordt gesloten.
10.3. De Consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient dit op ondubbelzinnige wijze (bv. per post of per e-mail) kenbaar te maken aan HOUTSHOP. Indien gewenst, kan de Consument hiervoor vrijblijvend gebruikmaken van het Modelformulier voor herroeping (online verkrijgbaar of op eenvoudig verzoek) en dit opsturen naar info@houtshop.be of Kapelanielaan 7, 9140 Temse. De bewijslast van deze herroeping rust in ieder geval op de Consument. 
10.4. Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen. De Consument zal aansprakelijk zijn voor elke waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De Consument beschikt niet over enig herroepingsrecht ingeval het Goederen betreft die op verzoek van de Consument gepersonaliseerd werden of Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. 
10.5. De Consument die zijn herroepingsrecht uitoefent nadat de uitvoering van de Diensten reeds begonnen was op diens uitdrukkelijk verzoek, zal geen recht hebben op terugbetaling van het gedeelte van het betaalde bedrag dat evenredig is aan het gedeelte van de Diensten dat reeds is geleverd op het moment dat HOUTSHOP door de Consument in kennis is gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de totale uitvoering van de Overeenkomst op afstand.
10.6. Bij correcte uitvoering van het herroepingsrecht zal HOUTSHOP de Consument integraal terugbetalen. De kostprijs en risico’s van het terugzenden van de Goederen zijn evenwel ten laste van de Consument. Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.
10.7. Indien de Consument niet voldoet aan de voorwaarden van dit artikel is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval kunnen de Goederen teruggestuurd/opgehaald worden naar/door de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. HOUTSHOP verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de Consument.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. HOUTSHOP kan ten opzichte van een Professioneel niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, dieren, diensten, etc., die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Producten, behoudens in geval van (i) opzet of grove fout in hoofde van HOUTSHOP, haar lasthebbers, of aangestelden, of (ii) enig ander geval waarin de aansprakelijkheid ten aanzien van een Professioneel ingevolge dwingend recht niet kan worden beperkt of uitgesloten. 
11.2. HOUTSHOP kan ten opzichte van een Consument niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, dieren, diensten, etc., die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Producten, behoudens in geval van (i) opzet of grove fout in hoofde van HOUTSHOP, haar lasthebbers, of aangestelden, (ii) overlijden of lichamelijk letsel van deze Consument ten gevolge van een doen of nalaten van HOUTSHOP, of (iii) enig ander geval waarin de aansprakelijkheid ten aanzien van een Consument ingevolge dwingend recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.
11.3. In geval van niet-uitvoering van een essentiële verbintenis tegenover een Professioneel, of één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst tegenover een Consument, is de aansprakelijkheid van HOUTSHOP onder de overeenkomst evenwel beperkt tot het bedrag begroot op de prijs van de afgenomen Producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en die de Koper aan HOUTSHOP heeft betaald.
11.4. Ingeval bepaalde Goederen bewerkt moeten worden of maatwerk vereisen (‘Productieartikelen), is uitsluitend de Koper verantwoordelijk voor het maken van de juiste berekeningen en verstrekken van de correcte afmetingen. HOUTSHOP is niet verantwoordelijk voor foutieve bestellingen door de Koper. Dit houdt ook alle fouten in die te wijten zijn aan de verkeerde informatie door de Koper verschaft. De Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de bestelling voor het betalen van het voorschot. Bij het verlenen van Diensten dient de Koper ook bij de opmaak van het order eerst een grondige controle uit te voeren i.v.m. de offerte en indicatieve tekeningen en/of schetsen voor de aanvang van de uitvoeringen. HOUTSHOP kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit foutieve bestellingen of informatieverschaffing door de Koper op basis waarvan de bestelling, bewerking of het maatwerk door HOUTSHOP werd uitgevoerd. 

Artikel 12. Overmacht

12.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of geheel, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. 
12.2. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, oorlog, hoog ziekteverzuim, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, …
12.3. De partij welke zich op een situatie van overmacht beroept dient hiervan het bewijs te leveren. 
12.4. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan negentig (90) kalenderdagen zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Artikel 13. Informatie en advisering

13.1. HOUTSHOP besteedt de grootste zorg bij het (online) beschikbaar maken van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. De voorgestelde informatie is vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. HOUTSHOP is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële verschrijvingen of het foutieve gebruik ervan door de Koper.
13.2. Alle door HOUTSHOP en haar medewerkers verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven over onder meer de functionaliteiten, kleuren, eigenschappen, afmetingen, berekeningen enz. van de Producten zijn geheel vrijblijvend en worden door HOUTSHOP verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. HOUTSHOP verleent daarbij geen enkele garantie en kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de informatieverstrekking en/of advisering door HOUTSHOP en haar medewerkers. 

Artikel 14. Intellectuele eigendom 

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij HOUTSHOP. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 
14.2. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf. Voor meer uitvoerige informatie omtrent de intellectuele eigendom van de Website, verwijst HOUTSHOP naar de Disclaimer die te raadplegen is op de Website.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. HOUTSHOP verwerkt persoonsgegevens van de Koper met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen HOUTSHOP en de Koper en voor gerelateerde rechtmatige doeleinden zoals gespecifieerd in de Privacyverklaring van HOUTSHOP. Daarnaast verwerkt HOUTSHOP mogelijk persoonsgegevens van de Koper via het gebruik van cookies en bij het gebruik van bepaalde functionaliteiten op de Website. 
15.2. Voor meer uitvoerige informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens van de Koper, verwijst HOUTSHOP naar de Privacyverklaring en Cookieverklaring die te raadplegen zijn op de Website.

Artikel 16. Diversen 

16.1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden zal nooit de nietigheid respectievelijk niet-afdwingbaarheid van het geheel van de Verkoopsvoorwaarden tot gevolg hebben. In dat geval wordt de nietige of niet-afdwingbare bepaling geacht uit de Verkoopsvoorwaarden te zijn verwijderd en blijven de andere bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht.
16.2. Indien HOUTSHOP gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Verkoopsvoorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen.
16.3. HOUTSHOP behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige orders. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande bestellingen en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1. De contractuele relatie tussen HOUTSHOP en de Koper wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de Consument indien en voor zover toepasselijke wet- of regelgeving de toepassing van een ander nationaal recht op dwingende wijze oplegt. 
17.2. Geschillen tussen HOUTSHOP en de Professioneel vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de Onderneming. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt in elk geval uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen tussen HOUTSHOP en de Consument vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde Belgische rechtbanken en hoven, tenzij indien toepasselijke wet- of regelgeving op dwingende wijze bepaalt dat de Consument gerechtigd is om buiten België een vordering in te stellen tegen de Onderneming.
17.3. De Consument kan te allen tijde een beroep doen op alternatieve manieren van geschillenbeslechting, zoals de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie en het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr).